````` Đếm ký tự tiếng Hàn
Ký tự tiếng Hàn:   0
Số chữ cái:   0
Tổng cộng:   0

Dùng công cụ này để đếm xem có bao nhiêu chữ cái Hangul trong một văn bản tiếng Hàn. Công cụ này có thể đếm chữ cái Hangul và chữ cái tiếng Anh.
Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.