Chuyển Văn bản Hangeul Hàn Quốc sang Ký tự Latinh


Công cụ này khiến việc Latinh hóa văn bản tiếng Hàn trở nên thật dễ dàng. Nhập văn bản tiếng Hàn (Hangul) và công cụ sẽ chuyển thành ký tự Latinh bằng bảng chữ cái tiếng Anh. Có thể dùng với hơn 100 dòng văn bản, định dạng, các đoạn, v.v.. sẽ được giữ nguyên.

Công cụ này khiến việc Latinh hóa văn bản tiếng Hàn trở nên thật dễ dàng. Nhập văn bản tiếng Hàn (Hangul) và công cụ sẽ chuyển thành ký tự Latinh bằng bảng chữ cái tiếng Anh. Có thể dùng với hơn 100 dòng văn bản, định dạng, các đoạn, v.v.. sẽ được giữ nguyên.

Other pages and resources

You may also be interested in: