Điền vào Chỗ trống Câu tiếng Hàn
Cách tạo phiếu bài tập tiếng Hàn bằng công cụ này

Đây là cách tuyệt hảo để tạo tài liệu học tập cho học viên tiếng Hàn. Công cụ này tạo các phiếu bài tập để kiểm tra xem học viên tiếng Hàn có biết đáp án cần điền vào chỗ trống không. Bạn chỉ cần nhập văn bản tiếng Hàn rồi chọn từng từ muốn làm đáp án. Các từ này sẽ hiện ở một ô riêng biệt để học viên lựa chọn. Có thể chọn phông chữ, cỡ chữ tiếng Hàn khác nhau; và khi in ra giấy, có thể chọn số trang muốn in "kèm đáp án" và số trang không kèm đáp án.

Chúng tôi có rất nhiều bài tập tiếng Hàn khác như tạo khoảng trống và tạo bảng bingo.

Đây là cách tuyệt hảo để tạo tài liệu học tập cho học viên tiếng Hàn. Công cụ này tạo các phiếu bài tập để kiểm tra xem học viên tiếng Hàn có biết đáp án cần điền vào chỗ trống không. Bạn chỉ cần nhập văn bản tiếng Hàn rồi chọn từng từ muốn làm đáp án. Các từ này sẽ hiện ở một ô riêng biệt để học viên lựa chọn. Có thể chọn phông chữ, cỡ chữ tiếng Hàn khác nhau; và khi in ra giấy, có thể chọn số trang muốn in "kèm đáp án" và số trang không kèm đáp án.

Chúng tôi có rất nhiều bài tập tiếng Hàn khác như tạo khoảng trống và tạo bảng bingo.

Other pages and resources

You may also be interested in: