Trình tạo Bảng Bingo Số bất kỳ tiếng Hàn

Tạo bảng bingo với các số bằng chữ tiếng Hàn bất kỳ. Bắt đầu bằng cách nhập khoảng số mong muốn (vd: khoảng giữa 1 và 1000). Sau đó chọn kích thước của bảng: 3x3 hay 9 số, 4x4 hay 16 số, hoặc 5x5 hay 25 số. Các số bất kỳ trong khoảng đã chọn sẽ xuất hiện dưới dạng viết bằng chữ tiếng Hàn trên bảng bingo. Số ở vị trí bất kỳ trên các bảng khác nhau tức là cùng một số sẽ xuất hiện ở mỗi bảng nhưng ở những vị trí khác nhau.

Bạn có thể chọn in một bảng đáp án và số bảng không kèm đáp án. Bảng đáp án có các số kèm số bằng chữ tiếng Hàn trong ngoặc. Đây là cách tuyệt vời giúp kiểm tra kiến thức về số bằng chữ tiếng Hàn, việc in ra giấy cũng rất đơn giản. Nếu muốn điền các số cụ thể, bạn có thể dùng công cụ này.

Chúng tôi có rất nhiều bài tập tiếng Hàn khác như điền vào chỗ trống và tạo khoảng trống.

Tạo bảng bingo với các số bằng chữ tiếng Hàn bất kỳ. Bắt đầu bằng cách nhập khoảng số mong muốn (vd: khoảng giữa 1 và 1000). Sau đó chọn kích thước của bảng: 3x3 hay 9 số, 4x4 hay 16 số, hoặc 5x5 hay 25 số. Các số bất kỳ trong khoảng đã chọn sẽ xuất hiện dưới dạng viết bằng chữ tiếng Hàn trên bảng bingo. Số ở vị trí bất kỳ trên các bảng khác nhau tức là cùng một số sẽ xuất hiện ở mỗi bảng nhưng ở những vị trí khác nhau.

Bạn có thể chọn in một bảng đáp án và số bảng không kèm đáp án. Bảng đáp án có các số kèm số bằng chữ tiếng Hàn trong ngoặc. Đây là cách tuyệt vời giúp kiểm tra kiến thức về số bằng chữ tiếng Hàn, việc in ra giấy cũng rất đơn giản. Nếu muốn điền các số cụ thể, bạn có thể dùng công cụ này.

Chúng tôi có rất nhiều bài tập tiếng Hàn khác như điền vào chỗ trống và tạo khoảng trống.

Other pages and resources

You may also be interested in: