เปลี่ยนข้อความภาษาเกาหลีแบบฮันกึลเป็นอักษรโรมัน


เครื่องมือนี้ทำให้ง่ายต่อการค้นหาอักษรโรมันสำหรับข้อความภาษาเกาหลี ป้อนข้อความภาษาเกาหลี (ฮันกึล) แล้วระบบจะแสดงการอ่านออกเสียงแบบโรมันโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ เครื่องมือนี้ใช้งานได้กับข้อความมากกว่า 100 บรรทัด และมีการจัดรูปแบบ ย่อหน้า ฯลฯ เช่นเดียวกับข้อความต้นฉบับ

 

เครื่องมือนี้ทำให้ง่ายต่อการค้นหาอักษรโรมันสำหรับข้อความภาษาเกาหลี ป้อนข้อความภาษาเกาหลี (ฮันกึล) แล้วระบบจะแสดงการอ่านออกเสียงแบบโรมันโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ เครื่องมือนี้ใช้งานได้กับข้อความมากกว่า 100 บรรทัด และมีการจัดรูปแบบ ย่อหน้า ฯลฯ เช่นเดียวกับข้อความต้นฉบับ

 

Other pages and resources

You may also be interested in: